Rashi Kharap is a Bangla Drama

Mosharraf Karim, Sarika Sabah, Masum Bashar, Rocky Khan, Bashar Bappy, Maimuna Ferdous Mamo, Anwar Hossain